انواع کندانسور یخچال

انواع کندانسور یخچال

انواع کندانسور یخچال

1)خنك شونده با هوا

2)خنك شونده با آب

3)كندانسور تبخيري

انواع کندانسور یخچال در كندانسور هاي هوايي از هوا به عنوان عامل تقطير استفاده مي كنند

در حالي كه در كندانسور هاي

آبي براي تقطير مبرد از آب استفاده مي شود . در هر دو كندانسور حرارت دفع شده به وسيله مبرد

‚ دماي عامل تقطير را افزايش مي دهد

. در كندانسور هاي تبخيري ‚ هم هوا و هم انواع کندانسور یخچال

آب مورد استفاده قرار مي گيرد . گرچه در كندانسور هاي تبخيري ‚ دماي هواي عبوري مقداري افزايش مي يابد

اما تقطير مبرد عمدتاً

از تبخير آب پاشيده شده بر روي كندانسور ناشي مي شود و وظيفه هوا افزايش شدت تبخير با

دفع بخار آب حاصل از تحول تبخير مي باشد .

بار كندانسور :

مقدار حرارت دفع شده در كندانسور مجموع حرارت جذب شده در اواپراتور و حرارت معادل كار تراكمي كمپرسور است و هرگونه جذب

حرارت از محيط به وسيله بخار مكش نيز قسمتي از بار كندانسور را تشكيل مي دهد . با توجه به اين كه كار تراكمي به ازائ واحد ظرفيت تبريد به نسبت تراكم بستگي دارد ‚ مقدار حرارت دفع شده در كندانسور به ازائ واحد ظرفيت تبريد ‚ با شرايط كاري سيستم تغيير مي كند . همچنين مقدار حرارت تراكمي تا اندازه اي به طرح كمپرسور بستگي دارد و در كمپرسور هاي بسته كه با جريان بخار مكش خنك مي شوند به دليل جذب حرارت اضافي به وسيله گاز مبرد از موتور ‚ حرارت تراكمي از كمپرسور باز بيشتر مي باشد . بعضي از توليد كننده هاي كمپرسور ها كل حرارت دفع شده به وسيله كمپرسور را در كاتالوگ محصول ارائه شده كارخانه قيد مي كنند . با دسترسي به چنين جداولي مي توان اطلاعات تهيه شده در آنها را به عنوان مبناي محاسبه و انتخاب كندانسور در نظر گرفت .

ظرفيت كندانسور 

با توجه به اينكه انتقال حرارت از سطوح كندانسور به وسيله هدايت انجام مي شود ‚ ظرفيت كندانسور تابعي از معادلهٴ انتقال حرارت مي باشد :

QC =A U TD          انواع کندانسور یخچال

كه : QC ظرفيت كندانسور بر حسب كيلووات‚ A مساحت سطوح كندانسور بر حسب متر مربع ‚ U ضريب كلي انتقال حرارت بر حسب كيلووات بر متر مربع بركلوين و TD اختلاف دماي متوسط لگاريتمي بين مبرد تقطير شونده و عامل تقطير برحسب درجه كلوين مي باشد . با ثابت بودن مقدارU‚ ظرفيت كندانسور با مساحت سطوح آن و اختلاف دماي بين مبرد و عامل تقطير نسبت مستقيم دارد . و در يك كندانسور به خصوص كه مساحت سطوح و ضريب U مشخص است ظرفيت با اختلاف دماي بين مبرد و عامل تقطير نسبت مستقيم خواهد داشت . بعلاوه با ثابت نگهداشتن دماي متوسط عامل تقطير ‚ ظرفيت كندانسور تنها با افزايش يا كاهش دماي تقطير‚تغير پيدا مي كند . انواع کندانسور یخچال

شارژ گاز انواع یخچال و کولر گازی

فزايش مقدار و دماي عامل تقطير :

حرارت دفع شده به وسيلهٴ مبرد تقطير شونده هم در كندانسور هوايي و هم در كندانسور آبي ‚ دماي عامل تقطير را افزايش مي دهد . بنابراين افزايش دماي عامل تقطير در عبور از كندانسور با بار كندانسور نسبت مستقيم و با مقدار و گرماي ويژه عامل تقطير نسبت عكس دارد . انواع کندانسور یخچال

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *