تعمیر و شارژ گاز ساید بای ساید در منزل

شارژ گاز ساید بای ساید

تعمیر و شارژ گاز ساید بای ساید در منزل

🔵 مشكل بعدي در زماني است كه كمپرسور خاموش مي شود. اگر در لوله مكش و تخليه ،

لوله هاي عمودي وجود دارد

(لوله عمودي آن است كه مبرد به سمت بالا برود، ديدن لوله به صورت عمودي اگر مبرد به سمت پائين بيايد ،

لوله عمودي محسوب نمي شود)، بايد در ابتداي لوله عمودي تله روغن نصب شود. كار تله اين است

كه در زمان خاموش شدن كمپرسور ، روغن هاي موجود در جداره لوله به سمت پائين حركت مي كنند و اگر تله نباشد

در لوله مكش اين روغن ها به اواپراتور رفته و در استارت بعدي كه اواپراتور سرد شد، در آنجا باقي مي مانند

. تعمیر و شارژ گاز ساید بای ساید در منزل

🔵 مشكل بعدي براي برگشت روغن در لوله هاي عمودي ، قطر لوله است. اگر قطر لوله عمودي اشتباه

محاسبه شده باشد

، سرعت گاز كاهش يافته و نمي تواند روغن را به بالا ببرد.

🔵 لوله هاي افقي در مكش بايد به سمت كمپرسور شيب 1 درصد داشته باشد.

لوله هاي افقي در خط تخليه بايد به سمت كاندنسر شيب داشته باشد.

تعویض انواع فیلتر و شلنگ داخلی و خارجی انواع ساید

🔵 اگر كمپرسور كنترل ظرفيت دارد (به هر شكلي) ، شايد در حداقل ظرفيت روغن بر نگردد چون سرعت مبرد

كاهش مي يابد.

اين مشكل را مي توان در زمان طراحي با محاسبه صحيح قطر لوله ها بر طرف كرد.

🔵 در كمپرسور هاي موازي بايد كارتر كمپرسور ها متعادل شوند در غير اينصورت وقتي يكي از كمپرسور ها خاموش شود

روغن آن به داخل كارتر كمپرسور در حال كار مي رود و وقتي استارت كرد اين كمپرسور روغن نخواهد داشت.

فروشگاه کول سرویس

🔵 برگشت مبرد مايع به كمپرسور. اگر مبرد مايع از اواپراتور به كمپرسور بيايد، در كارتر باعث اختشاش شديد روغن مي شود

و روغن به سرعت از كارتر خارج مي شود. اگر سيستم به صورت Pump-down خاموش نشود،

مبرد موجود در اواپراتور به كمپرسور رفته و وقتي كمپرسور استارت شود روغن موجود در كارتر را خيلي سريع تخليه مي كند.

حتي با چشم مي توانيد كاهش روغن در سايت گلاس كمپرسور را ببينيد.