راهنمایی کنترل کولرگازی

راهنمایی کنترل کولرگازی

راهنمایی کنترل کولرگازی

دستور العمل حالت خواب

زمان عملکرد حالت خواب دستگاه 7 ساعت می باشد بعد از 7 ساعت دستگاه از این حالت خارج می شود

و خاموش می گردد

مراحل مختلف عملکرد حالت خواب دستگاه به شرح زیر می باد      راهنمایی کنترل کولرگازی

در زمان سرمایش دمای تنظیم شده هر یک ساعت یک درجه سانتی گراد لالا می رود در صورت که دمای

از 30 درجه سانتی گراد کمتر باشد دوساعت بعد از افزیش دمای تنظیم شد متوقف می گردد و سرعت

فن یونیت داخلی روی سرعت پایین ثابت می گردد

در زمان گرمایش دمای تنظیم شده هریک ساعت یک درجه سانتی گراد کاهش می یابد هنگامی که

مصرف کننده از دستورالعمل تایمر خاموش در حالت خواب استفاده می کند اگر تنظیم زمان کمتر از 7

ساعت باشد عملکرد حالت خواب متوقف  خواهد شد

دستورالعمل شروع مجدد اتوماتیک

یونیت داخلی مجهز به سیستم شروع مجدد اتوماتیک می باشد که توسط یک واحد الکتریکی اجرا می گردد

در صورتی که ایرادی در تغذیه برق دستگاه ایجاد گردد

ﻋﻣﻠﮑرد 10 روی رﯾﻣوت ﮐﻧﺗرل درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾد ،ﺻدای ﺑوﻗﯽ FOLLOW ME ( ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑرد ﯾوﻧﯾت داﺧﻠﯽ ﺳﯾﮕﻧﺎﻟﯽ

را در اﺛر ﻓﺷردن ﮐﻠﯾد 1 اﺳت .اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرد ﯾوﻧﯾت داﺧﻠﯽ FOLLOW MEاز ﯾوﻧﯾت داﺧﻠﯽ ﺑﮫ ﮔوش ﻣﯽ رﺳد

ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧده ﻓﻌﺎل ﺷدن ﻋﻣﻠﮑرد دﻗﯾﻘﮫ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔردد را درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد دﯾﮕر ﺻدای ﺑوق ﺑﮫ ﮔوش ﻧﻣﯽ رﺳد

3ﺳﯾﮕﻧﺎﻟﯽ ﮐﮫ از رﯾﻣوت ﮐﻧﺗرل ھر  ﯾوﻧﯾت داﺧﻠﯽ را ﺑر اﺳﺎس دﻣﺎﯾﯽ

ﮐﮫ از ﮐﻧﺗرل رﯾﻣوت ﺑرد FOLLOW MEدر ﻣوﻗﻊ ﮐﺎرﮐرد ﯾوﻧﯾت داﺧﻠﯽ در ﺣﺎﻟت درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﻧﺗرل ﺧواھد ﮐرد و دﻣﺎﯾﯽ را ﮐﮫ از ﺳﻧﺳور دﻣﺎی اﺗﺎق درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد را ﻣورد ﻣﻼک ﻗرار ﻧﻣﯽ دھد .  ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ در اﯾن ﺣﺎﻟت ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﺷﺧﯾص ﺧطﺎی ﺳﻧﺳور دﻣﺎی اﺗﺎق ﻣﻌﺗﺑر ﺧواھد ﺑود .ﺑرد ﺑر اﺳﺎس ﺗﻐﯾﯾر اطﻼﻋﺎت ﺳﯾﮕﻧﺎل درﯾﺎﻓﺗﯽ از رﯾﻣوت ﮐﻧﺗرل ﻋﻣل ﺧواھد ﮐرد FOLLOW ME ( در ﻣوﻗﻊ ﻓﻌﺎل ﺑودن ﺣﺎﻟت 2 ،اﻣﺎ اﯾن ﻣطﻠب ﺗﺎﺛﯾری ﺑر ﺗﻧظﯾﻣﺎت دﻣﺎ ﻧدارد .

دﻗﯾﻘﮫ ﺳﯾﮕﻧﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓت 7 ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﮔر ﺑرد از رﯾﻣوت ﮐﻧﺗرل ﺑرای FOLLOW ME ( وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﯾوﻧﯾت داﺧﻠﯽ در ﺣﺎﻟت 3 ﺑﮫ ﺻورت اﺗوﻣﺎت ﺧﺎﻣوش ﻣﯽ ﺷود و درﯾﺎﻓت FOLLOW ME  ﻓﺷرده ﺷود ، ﺣﺎﻟت FOLLOW ME ﻧﮑﻧد

ﯾﺎ ﻣﺟدد ﮐﻠﯾد اطﻼﻋﺎت دﻣﺎ از ﺳﻧﺳور دﻣﺎی اﺗﺎق ﻓﻌﺎل ﺧواھد ﺷد ،در اﯾن ﺣﺎل ﺑرد ﯾوﻧﯾت داﺧﻠﯽ را ﺑر اﺳﺎس دﻣﺎی درﯾﺎﻓﺗﯽ از ﺳﻧﺳور دﻣﺎی اﺗﺎق و دﻣﺎی ﺗﻧظﯾم ﺷده ﮐﻧﺗرل ﺧواھد ﻧﻣود

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *