شارژ گاز و سرویس کولرگازی جنرال

سرویس کولر گازی

شارژ گاز و سرویس کولرگازی جنرال

کد خطا CH01 – مشکل خطا از سنسور هوای داخل دستگاه می باشد سنسور باز و یا اتصال کوتاه شده است –

مقدار مقاومت چک شود اهم صحیح می بایست 10 کیلو اهم باشد – تعویض سنسور و در آخر ایراد از برد –

بررسی سیم های مرتبط به سنسور – برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید

کد خطا CH02 – اشکال خطا مربوط به سنسور لوله ورودی پنل داخلی دستگاه است سنسور باز و یا اتصال کوتاه شده است

– مقدار مقاومت سنسور لوله ورودی چک شود اهم صحیح 5 کیلو می باشد –

چک کردن سیم کشی – تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد – برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن

ارور مربوطه تماس بگیرید

کد خطا CH06 – این ارور ایراد در سنسور لوله خروجی یونیت داخلی می باشد – بررسی مقدار اهم سنسور مقاومت سنسور

در حال نرمال 5 کیلو اهم صحیح است – بررسی سیم های ارتباطی به سنسور –

تعویض سنسور و در آخر اشکال از برد الکترونیک – برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید

شارژ گاز و سرویس کولرگازی جنرال

کد خطا CH12 – علت این خطا از سنسور لوله وسط یونیت داخلی می باشد – چک کردن اهم سنسور در حالت

باید 5 کیلو اهم باشد – چک کردن وضعیت سیم های اتصال به سنسور

– تعویض سنسور و در آخر ایراد از مدار برد الکترونیک – برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید

خرید و فروش کولر گازی

کد خطا CH05 – پیغام خطا در یونیت داخلی نمایش داده می شود که مربوط به ارتباط بین واحد بیرونی و داخلی می باشد

– بررسی ولتاژ ورودی دستگاه – چک کردن سیم های ارتباطی –

ممکن است مشکل از برد واحد بیرونی و یا برد داخلی باشد – و در آخر خرابی مدار برد دستگاه

– برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید

کد خطا CH53 – پیغام خطا در یونیت بیرونی نمایش داده می شود – که مربوط به ارتباط بین واحد بیرونی و داخلی می باشد

– بررسی ولتاژ ورودی دستگاه – چک کردن سیم های ارتباطی –

ممکن است مشکل از برد واحد بیرونی و یا برد داخلی باشد – خرابی راکتور – و در آخر خرابی مدار برد دستگاه –

برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید

کد خطا CH09 – مشکل این ارور از برد آپشن می باشد – بررسی سیم های ارتباطی به برد آپشن و در آخر ایراد از مدار برد

– برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید

  نصب و جابجایی کولر گازی

کد خطا CH10 – این خطا مربوط است به موتور فن داخلی – مقدار مقاومت فن بررسی شود –

سیم های سوکت موتور فن چک شود و در آخر ایراد از برد PCB داخلی – برق دستگاه را خاموش و برای بر

طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید

کد خطا CH21 – اشکال ارور از ولتاژ DC بالا – نادرست بودن عایق بندی کمپرسور –

جریان بالا در یکی از فازها U – V – W و یا قفل شدن کمپرسور – مساعد نبودن جای یونیت خارجی –

مقدار گاز را اندازه گیری نمایید

– اندازه بیش از حد طول لوله – بررسی برد – برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید