نوشته‌ها

خطاهای کولر گازی اسپیلت گری اینورتر

کولر گازی گری

خطاهای کولر گازی اسپیلت گری اینورتر

محافظ فشار زیاد سیستم                =E1

محافظ ضد یخزدگی                      =E2

دمای زیاد لوله رفت کمپرسور           =E4

محافظ جریان زیاد                        =E5

خطای کابل ارتباطی                     =E6                        خطاهای کولر گازی اسپیلت گری اینورتر

محافظ دمای زیاد مقاومت               =E8

عدم ارسال فیدبک از سوی فن داخلی   =H6

خطای سنسور محیطی یونیت داخلی     =F1

کولر گازی

خطالی سنسور اواپراتور یا سنسور پایپ =F2

خطای سنسور محیطی یونیت خارجی      = F3

خطای سنسور کندانسور                   =F4

خطای سنسور لوله رفت کمپرسور        =F5

خطای اورلود و کاهش فرکانس           =F6

خطای تشخیص تکمیل جریان یونیت ها       =U5

یخ زدایی                                   =H1

اورلود محافظ کمپرسور                    =H3

نرمال نبودن سیستم                        =H4

محافظ IPM                                =H5

محافظ PFC                              = HC

شارژ گاز و تعمیر کولر گازی گری

خطای جریان فاز برای کمپرسور             =U1

E1 محافظ فشار زیاد سیستم

E2 محافظ ضد یخزدگی

E4 دمای زیاد لوله رفت کمپرسور

E5 محافظ جریان زیاد

E6 خطای کابل ارتباطی

E8 محافظ دمای زیاد مقاومت

H6 عدم ارسال فیدبک از سوی فن داخلی

F1 خطای سنسور محیطی یونیت داخلی

F2 خطالی سنسور اواپراتور یا سنسور پایپ

F3 خطای سنسور محیطی یونیت خارجی

F4 خطای سنسور کندانسور

F5 خطای سنسور لوله رفت کمپرسور

F6 خطای اورلود و کاهش فرکانس

U5 خطای تشخیص تکمیل جریان یونیت ها

HI یخ زدایی

H3 اورلود محافظ کمپرسور

H4 نرمال نبودن سیستم

H5 محافظ IPM

HCمحافظ PFC

U1  خطای جریان فاز برای کمپرسور

E1 محافظ فشار زیاد سیستم

E2 محافظ ضد یخزدگی

E4 دمای زیاد لوله رفت کمپرسور

E5 محافظ جریان زیاد

E6 خطای کابل ارتباطی

E8 محافظ دمای زیاد مقاومت

H6 عدم ارسال فیدبک از سوی فن داخلی

F1 خطای سنسور محیطی یونیت داخلی

F2   خطالی سنسور اواپراتور یا سنسور پایپ

F3   خطای سنسور محیطی یونیت خارجی

F4   خطای سنسور کندانسور

F5  خطای سنسور لوله رفت کمپرسور

F6  خطای اورلود و کاهش فرکانس

U5 خطای تشخیص تکمیل جریان یونیت ها

نصب کولر گازی

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

instagram.com/coolservice021