نوشته‌ها

تنظیم ترموستات

تنظیم ترموستات

تنظیم ترموستات 

ترموستات ها مانند کنترل کننده های شناور دارای نقاط دقیق وصل ( cut in ) و قطع ( cut out ) هستند.

یعنی عمل کرد به گونه ی است که هر گاه دمای محصول به ماکزیمم مقدار معین برسد کمپرسور

را روشن می کند

و هر گاه دمای محصول به مینیمم مقدار معینی برسد کمپرسور را خاموش می کند اختلاف بین

دمای وصل ( cut in )

و دمای قطع (cut out ) را تفاضل ( differential ) می نامند تنظیم ترموستات

لذا برای تنظیم ترموستات ها چنین عمل می کنیم که :

ترموستات ها دارای یک نقطه تنظیم ( set point ) و یک تفاضل ( ( differential می باشند. ترموستاتی

که set point آن

روی C˚ 2 و differential آن روی C˚ 4 تنظیم شده است تا زمانی که دمای حس شده بهC˚ 4 نرسد قادر

به روشن کردن

کمپرسور نیست و در ضمن تا زمانی که دمای حس شده به C˚ 0 افت نکند  نمی تواند کمپرسور را از مدار خارج کند.

این ترموستات دارای  نقطه تنظیم ( set point )  C˚ 2 و یک اختلاف differential) ) 4 درجه سلسیوسی

بین دماهای وصل و قطع می باشد. مقدار تفاضل به نوع محصول و جای عضو حس کننده بستگی دارد.

هر گاه عضو حس کننده ی ترموستات در روی محصول نصب شده و دمای محصول را مستقیما کنترل کند

تفاضل C ˚1 تا C ˚2  است از طرف دیگر هر گاه عضو حس کننده ترموستات در سالن نصب شود و دمای

محصول از طریق  دمای سالن کنترل گردد تفاضل حدود C ˚ 3  تا C ˚ 4 است. در خیلی موارد عضو حس کننده

ترموستات را روی اواپراتور نصب می کنند و دمای محصول را از طریق دمای اواپراتور کنترل می کنند که در این

حالت تفاضل باید C ˚ 8 تا C ˚ 12می باشد .

فروش و تعویض انواع ترموستات یخچال

میانگین دمای محصول تقریبا میانگین دمای قطع و وصل می باشد که در ترموستات در رنج set point تنظیم می شود.

بنابراین برای برقراری میانگین دمای سالن در c°2= set point ترموستات را می توان برای دمای وصل ( cut in ) c ° 3

و دمای قطع (cut out ) c ° 1 تنظیم کرد.از طرف دیگر هر گاه دمای محصول از طریق دمای اواپراتور کنترل شود باید

تنظیم قطع (cut out ) به گونه ای باشد که TD ی اواپراتور ( اختلاف دمای اواپراتور و سالن ) جبران شود