نوشته‌ها

شارژ گاز کولرگازی بوش

شارژ گاز کولرگازی بوش

شارژ گاز کولرگازی بوش

همانطور که میدانید در شیر انبساط، 3 نیروی اعمالی از طرف  مبرد درون اواپراتور ، فنر ، نیروی

حباب حرارتی (Bulb) ، میزان مبرد لازم جهت شارژ به اواپراتور را در تعادل نگه می دارند.

زمانی را تصور کنید که سیستم تازه در حال راه اندازی است یا برای مدتی کمپرسور خاموش

بوده است.  شارژ گاز کولرگازی بوش

بالب شیر انبساط نصب شده بر روی خط ساکشن و مبرد درون اواپراتور هر دو هم دما و درنتیجه هم فشار می باشند. نیروی اعمالی از طرف حباب حرارتی شیر انبساط در جهت باز کردن

سوزن شیر انبساط و نیروی اعمالی از طرف مبرد موجود در اواپراتور در جهت خلاف، همدیگر را

خنثی کرده و در نهایت نیروی اعمالی فنر باقی مانده و باعث بسته ماندن شیر انبساط میشود.

این شرایط، شرایطی است که اواپراتور و لوله ساکشن هر دو گرم و هر دو دارای فشار بالایی

می باشند.

تعمیر انواع کولر گازی بوش

در لحظه استارت کمپرسور چه اتفاقی می افتد؟

به محض روشن شدن کمپرسور فشار درون اواپراتور سریعا افت پیدا میکند بنابراین نیروی اعمالی

از طرف مبرد موجود در اواپراتور (لوله اکولایزر) در جهت بستن شیر انبساط افت میکند. از طرفی

مدت زمانی طول میکشد که مبرد از شیر انبساط عبور کرده وارد اواپراتور شود و به واسطه تبخیر

دمای اواپراتور و خط ساکشن و درنتیجه دمای حباب حرارتی افت پیدا کند. فروشگاه کول سرویس

در این فاصله زمانی نیروی پایین دیاگرام به واسطه ساکشن کمپرسور افت کرده ولی حباب حرارتی

هنوز گرم می باشد در نتیجه هنوز نیروی زیادی به دیافراگم شیر انبساط در جهت باز کردن سوزن

شیر انبساط اعمال میشود، مایع بیش از حد وارد اواپراتور شده و درصد احتمال برگشت مایع به

سمت ساکشن کمپرسور خیلی افزایش پیدا میکند.

این اتفاق در شیرهای انبساط حرارتی معمول رخ میدهد که حباب حرارتی آنها از مایع پر شده است.

حالتی را در نظر بگیرید که حباب حرارتی به جای اینکه از مایع پر شده باشد، میزان خیلی کمی

شارژ شده باشد.

در این حالت با افزایش دمای حباب حرارتی حدی ماکزیمم برای شیر انبساط تعریف میشود که

اگر دمای حباب حرارتی بیش از آن افزایش پیدا کند نیروی اعمالی از طرف حباب حرارتی به

دیافراگم در جهت باز کردن شیر انبساط تغییر چشمگیری نخواهد کرد.

به این مدل شیر انبساط، شیر انبساط با حباب حرارتی دارای MOP یا با حباب حرارتی دارای

ماکزیمم فشار عملکرد یا با حباب حرارتی دارای ماکزیمم دمای عملکرد می گویند.