نوشته‌ها

تعمیر تایمر لباسشویی ارج

تعمیر تایمر لباسشویی ارج

تعمیر تایمر لباسشویی ارج

تعمیر تایمر لباسشویی ارج تایمر در واقع به عنوان مغز فرمان دهنده ماشین عمل می کند پس از گرفتن فرمان شروع ،

سایر اعمال از قبیل اب گیری، گرم نمودن اب عملکرد

دور تند و کند موتور های  با فرمان تایمر انجام می شود دونوع تایمر  الکترومکانیکی جدید و قدیمی نشان داده شده است

توجه کنید که چپگرد یا راستگرد موتور

توپی دایم گردتوپی  چپ و راست انجام می شود ولی انجام مراحل مختلف لباسشویی به ترتیب توسط فرمان

توپی اصلی صورت می گیرد اجزای مختلف تایمر الکترومکانیکی اورده شده است

موتور تایمر

گیربکس و اجزای موتور تایمر را نشان می دهددر تایمر های  الکترومکانیکی پس از کاهش

سرعت موتور توسط چرخ دنده ،

توپ دایم گرد تایمر که دارای زائده های فراوانی می باشد و برروی محور شفت تایمر قرار دارد یک دور می چرخد و با حرکت آن

، توپی اصلی را نیز یک یا دوپله حرکت می دهد

مجموعه کلید:

چند نمونه مجموعه کلید لباسشویی دیده می شود که برای حذف یا تغییر در برنامه های انتخابی ماشین به کار می رود

مثلا برای حذف دور تند قطع المنت ، کاهش  مراحل شستشو یا قطع پمپ اب از مجموعه کلید استفاده می شود

تعمیر تایمر لباسشویی ارج

انواع ترموستات یا هیتراستات:

ترموستات ها دارای انواع مختلفی می باشند که می توان ان ها را به دوگروه تقسیم بندی کرد

الف: ترموستات قابل تنظیم (گازی)

ب: ترموستات غیر قابل تنظیم

ترمیستور ( مقاومت وابسته به دما)

ترمیستور یک مقاومت وابسته به دما است که به جای ترموستات قابل تنظیم و غیر قابل تنظیم به کار می رود

ترمیستور پس از حس کردن دما ، آن را به برد الکترونیکی می فرستد تابرد فرمان لازم را صادر کند  COOLSERVICE

ترمیستور دارای ضریب دمای مثبت یا منفی است یعنی اگر با بالا رفتن دما ، مقاومت ترمیستور نیز زیاد می شود

دارای ضریب دمای مثبت می باشد و بر عکس اگر بابالا رفتن دما ، مقاومت ترمیستور کم شود

دارای ضریب دمای منفی می باشد

ترمیستور نوع درمدارهای تشخیص دمای ماشین های لباسشویی اتوماتیک مورد استفاده قرار می گیرد.