نوشته‌ها

کندانسور یخچال فریزر

کندانسور یخچال فریزر

کندانسور یخچال فریزر

 کندانسور یخچال فریزر  همانطوري كه از اسم كندانسورهاي دو لوله اي پيدا است ‚ اين كندانسورها از دو لوله

كه يكي از آنها

در داخل ديگري قرار مي گيرد تشكيل مي شوند . در اين كندانسورها آب از لوله داخلي و مبرد

در خلاف جهت آن از فضاي بين لوله

داخلي و خارجي جريان مي يابد به اين ترتيب مبرد علاوه بر خنك شدن به وسيله آب كمي هم

به وسيله هوا خنك مي شود .

غير هم سو بودن سيال ها در تمام مبدل ها مطلوب است زيرا موجب افزايش

اختلاف دماي متوسط مي شود و شدت انتقال

حرارت راافزايش ميدهند.

كندانسور پوسته و كويل از يك يا چند كويل لوله اي يا لوله اي پره دار كه در داخل پوسته

فولادي قرار گرفته اند ساخته مي شوند

. در اين كندانسور آب از داخل كويل جريان دارد و بخار مبرد داغ از بالا وارد پوسته مي شود

و در گذر از اطراف كويل هاي آب با

سطح آنها تماس مي يابد و تقطير مي شود . مايع مبرد حاصل در ته پوسته كندانسور كه اغلب به عنوان مخزن ذخيره مايع عمل مي نمايد جمع مي شود . بايستي توجه نمود كه سيستم بيش از حد با مبرد پر نشود زيرا تجمع اضافي مايع در كندانسور قسمت بيشتري از سطح تقطير را مي پوشاند و باعث افزايش درجه حرارت و فشار خروجي مبرد مي شود . كندانسورهاي پوسته و لوله از تعدادي لوله مستقيم و موازي هم كه به وسيله صفحه لوله ها در محل خود نگه داشته مي شوند و در داخل پوسته فولادي استوانه اي شكلي قرار مي گيرند آب خنك كننده از داخل لوله هايي كه ممكن است فولادي يا مسي باشند جريان مي يابد در حالي كه

تعمیر و فروش انواع کندانسور یخچال فریزر

مبرددر داخل پوسته فولادي ما بين صفحه لوله ها قرار مي گيرد . آب از فضاي ما بين صفحه لوله ها و صفحات انتهايي جريان مي يابد و صفحات انتهايي براي هدايت جريان آب تقسيم بندي شده اند . نحوه تقسيم بندي صفحات انتهايي به ترتيبي است كه تعداد گذرهاي آب در داخل كندانسور از يك طرف آن به طرف ديگر را قبل از خروج از كندانسور تعيين مي كند تعداد گذر ها حداقل دو و حداكثر بيست مي باشد .

تعيين ظرفيت كندانسور به روش ساده :

ظرفيت كندانسورهاي هوايي و آبي به ويژه در سايزهاي كوچكتر را مي توان بر اساس ورودي به محرك كمپرسور تعيين نمود زيرا توان لازم كمپرسور با نسبت بار اواپراتور و نسبت تراكم تغيير مي كند و مي تواند شاخص خوبي در تعيين بار كندانسور در تمام شرايط كاري باشد .