نوشته‌ها

تعمیر یخچال فریزر قندیل

تعمیر یخچال فریزر قندیل

تعمیر یخچال فریزر قندیل

یخچال روشن نمی شود

احتمالا دوشاخ برق به پریز وصل نیست  و یا اینکه پریز برق خراب است و برق را به دستگاه نمی رساند

که باید چک شود

و یا اینکه دوشاخ برق یخچال قطعی دارد که باید باستگاه های اهم سنج و امپر متر چک شود

ممکن است قطعه اصلی ما به نام ترموستات خراب است ویا اینکه سیم  ان جدا شد باشد در هنگام

جابجای و یا تمیز کردن دستگاه و ممکن از قطعه که نزدیک موتور تست به اسم رله استارت خراب شد باشد

سرمای زیاد یخچال و قطع نکردن موتور یعنی یک سره کار کرد باشد  تعمیر یخچال فریزر قندیل

که در اینکه حالت یا ترموستات خراب یا بلوی ان از  اووا پراتور ویا صفحه تیریزون جدا شد است که سرمارو

خوب حس نمی کند تا به ترموستات اجازه قطع موتور را بدهد

تعمیر یخچال قندیل

ممکن ترموستات خراب باشد که  ترموستات را از محل خود دراورد تجه داشت باشید که سیم هارا از

ترموستات جدا نکنید  ولوم ترموستات را به چرخانید اگر موتور خاموش شد  ترموستات سالم ولی دیدید که

ولوم ان هرز ویا موتور را خاموش نکرد مشکل دارد و باید تعویض گردد

و یا در ترموستات ممکن حساسیت ان بالا رفت باشد و زود به زود ترموستات فعالیت متد و قطه کند که

باید سیم بلوی ان را جایجا کرد تا حس زود بزود خنک کردن را نداشت باشد

در جهاتی دگر ممکن یخچال شما برف بزند و یرمای زیادی متناسب با فصل  و اب و هوا دارد که باید

درجه ترموستات را تنظیم کرد تا به موتورو یخچال فشار نیاد و بهتر کار کند

در بعضی وقتی ها ممکن موتور یخچال با چند بار  ریپ زدن و یا گیر کردن شروع به کار کند که بعضی از مشتریا

به اشتباه فکر می کندد که موتور یخچال درحال  سوختن است که اشتباه است  و رله استارت ان ضعیف شد

و است و قدرت روشن کردن موتور را نداردو باید زود عوض شود تا به موتور بار زیاد وارد نکند