نوشته‌ها

ترموستات یخچال کجاست

ترموستات یخچال کجاست

ترموستات یخچال کجاست

ترموستات یخچال کجاست ترموستات چیست وکاران در یخچال چیست

ترموستات یخچال کجاست ترموستات کلید برقی خودکار است که با سنسور ویا همان میله بلوسرما را سنس

ویا تشخیص می دهد که همان درجه که با ولوم ترموستات تنظیم کرده اید برساند و قطع کند و یا وصل کند  (موتور)

چرا ترموستات خراب می شود در اثر قطع و وصل کردن برق  پلاتین ها که با فنر کار می کند

حالت فنری خود را از دست می دهند

بخاطر این است که زود خراب می شوند

ترموستات ها دونوع هستند ترموستات مکانیکی و الکترونیکی هستند که معمولا بر یخچال های خانگی و صنعتی گذاشت می شوند

در ترموستات های دیجیتال از ترمیستر استفاده می شود که کار بلو را انجام می دهد و سرمارو تشخیص می دهد

و به دستگاه الکترونیکی  منتقل کرد و دما رو به نماشگر دیجیتالی   نشان می هد البته لازم به ذکر استکه

این ترموستاته ای دیجیتالی دقیقتر و بهتر از این ترموستات های مکانیکی عمل می کند

زیرا از حسگر های قوی تری بر خوردر هستند در ترموستات ها مکانیکی که همان طور که گفتیم با دست دمارو مشخص می کنیم

اما در الکترونیکی دستگاه  با استفاده از صفحه  دیجیتال جلو دری یخچال ای نکار انجام میدهد  ترموستات ها انواع مختلفی دارند

مثل ترموستات هوای که همان طور که از اسم ان مشخص است

تعویض انواع ترموستات

هوای عمل میکند یعنی یه بلو بسار کوچیک که تشخیص دما می دهد و و سیم بلوی ان به هیچ جای سرمایشی وصل نیست

و  از طریق سرما یخچال شناسایی می کند و نکته بسیار مهم این است که  ترموستات  هوای در قسمت

فریز یخچال  قرار دارد در ترموستات های هوای چون در قسمت فریزر قرار می گیرد  و هوای قسمت فریزر 

سرد تر از قسمت یخچال  است خاطر ان است که بلو به جای وصل نیست و  معمولا از این نوع ترموستات

ها کمتر استفاده می شود