نوشته‌ها

شیربرقی کولرگازی

شیرانبساط کولرگازی

شیربرقی کولرگازی

شیر انبساط: در شرایط ثابت (مقدار سوپرهیت، دمای تبخیر، دمای کندانس و دبی جرمی مبرد ثابت در کمپرسور).

با افرایش سابکول، ظرفیت سرمایشی آن افزایش می یابد.

> کمپرسور: در شرایط ثابت،ظرفیت سرمایشی آن با افزایش  سابکول، افزایش می یابد.

> اواپراتور: در شرایط ثابت، ظرفیت سرمایشی آن با افزایش یا کاهش سابکول، تقریبا ثابت باقی می ماند.

مقدار بخار در ورودی اواپراتور باید در کمترین مقدار ممکن باشد وبا ثابت نگه داشتن مقدار مشخصی

سابکول ، از شکل گیری Flash-GAS در خط مایع (ورودی شیر انبساط ترموستاتیک)جلوگیری شد.

شیرانبساط کولرگازی

تغییر شرایط عملکردی سیستم (مانند انحراف دمایی فصلی و شرایط مختلف راه اندازی و کارکرد دائمی)

باید در نظر گرفته شود.

چگونه سابکول تولید کنیم؟

> تعییر اندازه آزاد سطح کندانسور و در نظر گرفتن یک تناسب برای سابکول.

تهویه کمپرسور

بسیاری از کمپرسورها برای سرمایش تا دمای 20C- استفاده می شوند، اما هنگامی

که دستورالعمل آن ها را مطالعه کنید، مطلع می شوید که به کارگیری یک فن خنک کننده

برای آن ها ضروری است! هنگامی که که یک کمپرسور آسیب می رساند.

لطفا مستندات فنی کمپرسور این فن خنک کننده را نداشته باشد، سرسیلندر گرم شده و در نتیجه مبرد

به کمپرسور آسیب می رساند. لطفا مستندات فنی کمپرسور را به دقت مطالعه کنید و اطمینان حاصل کنید

که برای دمای کارکرد 20C- مناسب هستند

چرا که برخی کمپرسورها برای این دما طراحی نمی شوند. صرف نظر از آن که دمای محیط چه قدر باشد

یا کمپرسور کجا نصب شده باشد، مستندات فنی آن تمامی ملاحظات مربوطه را بیان می کند.

سوپرهیت و سابکول

یادآوری می کنیم که تقریبا در تمامی سوپرمارکت هایی که بازدید کردیم ، این موضوع مهم مشهود

بود که اندازه گیری ها اشتباه انجام می شود و مقادیر آن شفاف نیست. نکته دیگری که قابل شناسایی بود آن که اجزای اصلی برای اندازه گیری از کار افتاده بود! به ویژه آداپتور های ابزارها برای اندازه گیری یا موجود نبود یا هنگام