نوشته‌ها

روغن های تبرید

روغن های تبرید

روغن های تبرید

روغن های تبرید هدف از روغن کاری خوب محافظت از قطعات  متحرک و گازبندی قطعات می باشد و برای رسیدن به این مقصود روغن

مورد استفاده باید با مبرد و اجزای سیستم از نظر شیمیایی سازگاری داشته و به خوبی به آن مخلوط شود روغن های تبرید

و اما کمترین میزان حلالیت را داشته باشد .  در داخل سیلندر یک کمپرسور رفت برگشتی لایه روغن در قسمت های

مکش تحت تاثیر درجه حرارت پایین و در قسمت های نزدیک سرسیلندر تحت تاثیر درجه حرارت های تقریبا بالا قرار دارد

. از آنجایی که گرانروی روغن با تغییر درجه حرارت تغییر می کند ، در نتیجه در نزدیکی های قسمت مکش روغن دارای

گرانروی بیشتری نسبت به قسمت نزدیک سرسیلندر می باشد. روغن های تبرید

در هر حال روی کلیه سطوحی که کار می کنند باید یک لایه نازک روغن پاشیده شود. این عمل به وسیله ی رینگ های

پیستون  صورت می گیرد

در کمپرسورهایی که فاقد رینگ هستند این عمل به وسیله پیستون  صورت می گیرد. روغن باید سریعا

در تمام  قسمت ها پخش شود . برای این منظور گرانروی روغن نباید خیلی  زیاد باشد و از طرف دیگر اگر گرانروی

خیلی پایین باشد نمی تواند لایه مناسبی  را روی قطعات مختلف تشکیل دهد در نتیجه نمی تواند

سطوح قطعات را در برابر سایش حفاظت کند. COOLservice

خواص روغن های تبرید

1-روغن خیلی رقیق بین سطوح لغزنده باقی نمانده و فیلم روغن تشکیل نشده و سبب سایش قطعات می شود.

2-روغن خیلی غلیظ بین سطوح متحرک به خوبی جریان نمی یابد.

3-نقطه ی ریزش آن پایین باشد تا در تمام قسمت های سیستم جریان یابد.

4-روغن با اغلب مبردها مخلوط شده و رقیق می شود و می تواند به سادگی به همراه روغن سیکل تبرید

را طی کرده و به کمپرسور برگردد. البته روغن با بعضی از مبردها مانند آمونیاک مخلوط نمی شود و حتی

در خروج از کمپرسور رقیق نیست و به راحتی  نمی تواند همراه مبرد سیکل را طی کرده و به کمپرسور

بازگردد و لذا در خروج از کمپرسور به  منظور برگرداندن روغن به کمپرسور تله ی روغن نصب می شود.

خواص روغن های تبرید

خواص روغن های تبرید

خواص روغن های تبرید

1-  خواص روغن های تبرید روغن خیلی رقیق بین سطح ها لغزنده باقی نمانده و فیلم روغن تشکیل نشده

و سبب سایش قطعات می شود.

2-روغن خیلی غلیظ بین سطوح متحرک به خوبی جریان نمی یابد.

3-نقطه ی ریزش آن پایین باشد تا در تمام قسمت های سیستم جریان یابد.

4-روغن با اغلب مبردها مخلوط شده و رقیق می شود و می تواند به سادگی به همراه روغن

سیکل تبرید را طی کرده

و به کمپرسور برگردد. البته روغن با بعضی از مبردها مانند آمونیاک مخلوط نمی شود و حتی

در خروج از کمپرسور رقیق نیست  COOLservice

و به راحتی  نمی تواند همراه مبرد سیکل را طی کرده و به کمپرسور بازگردد و لذا در خروج از کمپرسور به

منظور برگرداندن روغن به کمپرسور تله ی روغن نصب می شود.  خواص روغن های تبرید

5-در دمای پایین موم کمتر از خود باقی بگذارد و تا حد امکان در هنگام تماس با سطوح سرد تولید موم نکند.

6- تا حد امکان  در هنگام تماس با سطوح داغ تولید کربن نکند. زیرا روغن های معدنی

به وسیله ی گرما تجزیه می شوند

و یک لایه کربن نرم و سبک باقی می گذارند و اگر چه اثر تخریبی ندارند ولی یک نوع آلودگی به حساب می آید که مطلوب نمی باشد.

هدف از روغن کاری خوب محافظت از قطعات  متحرک و گازبندی قطعات می باشد و برای رسیدن به این منظور  رو غن

فروش و تعویض انواع روغن های تبرید

مورد استفاده باید با مبرد و اجزای سیستم از نظر شیمیایی سازگاری داشته و به خوبی به آن مخلوط شود و اما کمترین

میزان حلالیت را داشته باشد .  در داخل سیلندر یک کمپرسور رفت برگشتی لایه روغن در قسمت های مکش تحت تاثیر

درجه حرارت پایین و در قسمت های نزدیک سرسیلندر تحت تاثیر درجه حرارت های تقریبا بالا قرار دارد . از آنجایی

که گرانروی روغن با تغییر درجه حرارت تغییر می کند ، در نتیجه در نزدیکی های قسمت مکش روغن دارای گرانروی

بیشتری نسبت به قسمت نزدیک سرسیلندر می باشد.

در هر حال روی کلیه سطوحی که کار می کنند باید یک لایه نازک روغن پاشیده شود. این عمل به وسیله ی رینگ های

پیستون  صورت می گیرد