نوشته‌ها

سيستم هاي تبريد با كندانسور

سيستم هاي تبريد با كندانسور 

سيستم هايي كه از كندانسور آبي استفاده مي كنند به دو دسته تقسيم مي شوند

1)               سيستم هاي دفع آب

2)               سيستم هاي با گردش مجدد آب

در سيستم هاي دفع آب معمولاً آب خنك كن از آب شهر تامين ميشود و پس از عبور از كندانسور به فاضلاب تخليه مي شود . در حالي كه در سيستم هاي با گردش مجدد ‚ آب خروجي از كندانسور به برج خنك كن رفته ‚ در آنجا تا دماي ورودي كندانسور خنك شده و مجدداً از داخل كندانسور عبور مي كند .

هنگامي كه آب خنك كننده در كندانسور جريان مي يابد ‚ بايستي قدرت لازم براي جريان آن را در تعيين دبي آب در نظر گرفت . تجربه نشان ميدهد دبي 045/0تا 06/0 ليتر در ثانيه به ازاي هر كيلو وات بار كندانسور‚اقتصادي ترين موازنه بين توان لازم كمپرسور و پمپ را فراهم مي نمايد . در مواردي كه آب لازم براي سيستم فاضلابي از چاه يا بعضي منابع ديگر نظير رود خانه‚ استخر ‚ درياچه و … تامين مي شود براي تعيين دبي بهينه آب ‚ هزينه آب و توان لازم پمپ در نظر گرفته مي شوند .   سيستم هاي تبريد با كندانسور

رسوب گیری کندانسور

فاكتور ديگري كه بايستي در انتخاب كندانسورهاي آبي در نظر گرفته شود ‚ رسوب بر روي لوله است . رسوب گذاري روي لوله ها كه عمدتاً ناشي از مواد معدني است نه تنها ضريب انتقال حرارت سمت آب لوله را كاهش مي دهد بلكه با محدود تر نمودن قطر لوله ‚ مقدار آب جرياني را نيز كاهش ميدهد كه هر دو باعث افزايش  شديد فشار تقطير مي شوند . به طور كلي شدت رسوب گذاري لوله ها به چند چيز بستگي دارد :

1)            كيفيت آب مصرفي با توجه به نا خالصي هاي موجود در آن

2)            دماي تقطير

3)            فاصله زماني تميز نمودن لوله با توجه به زمان كار

در انتخاب كندانسورهاي آبي بايستي همواره حداقل ضريب رسوب 0005/0 را به كار برد و تحت هيچ شرايطي نبايد آن را بر اساس لوله هاي تميز انتخاب نمود .

كندانسور آبي 

كندانسورهاي آبي كلاً بر سه نوع مي باشند :

1)كندانسورهاي دو لوله اي

2)كندانسورهاي پوسته و كويل

3)كندانسورهاي پوسته و لوله