نوشته‌ها

طراحی سردخانه

طراحی سردخانه

طراحی سردخانه

طراحی سردخانه باید به نوعی ای باشد که تعادلی بین بازهی مناسب جهت خنک کردن موتور و در عین

حال اجلوگیری  از برگشت مایع به موتور برقرار کند و تا زمانی که احتمال برگشت مبرد به حالت مایع به کمپرسور

وجود داشته باشد بایستی انتظار خرابی کمپرسور را داشته باشیم. زمانی که اواپراتور دیفراست(برفک زدایی) می کند

کمپرسور در معرض موجی از مایع قرار می گیرد که به آن باز می گردد که می تواند باعث بوجود آمدن تنش در کمپرسور گردد.

هم در تست های آزمایشگاهی و هم در عمل مشاهده شده است که در صورت نصب مناسب اکومولاتور خط مکش

میتوان از آسیب های آتی جلوگیری کرد.

اکومولاتور میتواند به عنوان یک ریسیور در حین سیکل گرمایش عمل کند و یا سیستم به دلیل شارژ زیاد نامتعادل

گردیده است وسبب اضافی بودن مبرد مایع در سیستم می گردد و می تواند مبرد را ذخیره کرده و در صورت نیاز

کمپرسور، مبرد را آزاد کند. COOLservice

حجم زیادی از مبرد بعد از دیفراست حرکت کرده و در اکومولاتور ذخیره شده و در صورت نیاز آزاد می گردد و میتواند

تغذیه کمپرسور را به صورت مناسب تامین کند. همچنین اکومولاتور می تواند به صورت موثر

دمای کارتر را در محدوده مناسب نگه دارد.

تعمیر و شارژ گاز انواع سردخانه

تستهای آزمایشگاهی مشخص کرده است که اکومولاتورهای موجود در بازار توانایی نگه داری حجم زیادی از مایع ورودی

به آنها را دارا هستند و اکومولاتورهای تولیدی برای چیلرها دارای اریفیس هایی

در سایز ۰٫۶۲۵ ~۰٫۱۲۵ inch جهت برگشت روغن می باشند.

تست های بیشتر انجام شده بر روی اریفیس های اکومولاتور با اریفیس در سایز ۰٫۴۰ ~ ۰٫۵۰ inch نشان دادند

که که در زمان کارکرد کمپرسور ها در حالت حداکثر ظرفیت قادر به رد کردن روغن اضافی می باشند.

بعضی از تولید کننده گان، اکومولاتوری با اریفیس کوچک تولید می کنند و آن را در اختیار خریداران زیادی قرار می دهند

و آنها از آن برای سالیان زیاد استفاده کرده و مشکلی بوجود نمی آید. اریفیس های کوچک بدون شک آسیب پذیری

زیادی دربرابر جوشکاری و یا اجسام خارجی در سیستم دارند و نصب یک صافی در ورودی پیشنهاد می گردد به

خصوص برای سیستم هایی که هنوز راه اندازی نشده اند و لوله کشی در آنها تازه انجام گرفته است.