نوشته‌ها

انواع روغن کمپرسور

روغن کمپرسور اسکرو

روغن کمپرسور 

روغن کمپرسور اسکرو مشکلات ناشی از وجود مایع مبرد (فریون) در روغن کمپرسور

یکی از خصوصیات روغنهای کمپرسورهای تبــرید، تمایل به جذب بخار مبرد قابل امتزاج

با روغن می باشد

که این خصوصیت در مورد فرئون 22 به نحوی است که همواره مقداری مبرد مایع در روغن

حل می شود.

قابلیت حل شدن مبرد در روغن این امکان را فراهم می کند که روغن همواره با مبرد در مدار

تبرید حرکت کرده

و با سهولت به کارتر کمپرسور برگشت داده شود.  روغن کمپرسور 

از آنجا که مایع مبرد خاصیت شویندگی روغن را نیز دارد، در صورتی کـه به پمپ روغن

کمپرسور وارد شود، باعث می شود

که روغن از گذرگاههای تعبیه شده روی میل لنگ و یاتاقانهای ثابت و متحرک زدوده شود

و تداوم این جریان باعث

بروز اختلال در فرآیند روانسازی میل لنــگ و قطعات متحرک کمپرسور خواهد شد.

در مدار تبرید دستگاه های خنک کننده مانند چیلر و پکیج یونیت، مبرد همواره تمایل به کشش روغن دارد.

این خصوصیت باعث می شود

هنگامی که سیستم خاموش می شود، حتی با عدم وجود اختلاف فشار بین

اواپراتور دستگاه و کارتر کمپرسور، بخار مبرد به سمت روغن کمپرسور 

کمپرسور جریان پیدا کرده و پس از ورود به محفظه روغن کمپــرسور با کاهش دمای محیط،

تقطیر شده و به صورت مایع در قسمت

کف کارتر جمع شود. COOLservice

فروش  انواع کمپرسور و تعویض روغن 

از آنجا که دانسیته مایع مبرد (فرئــون) بیشتر از دانسیتــه روغن می بــاشد همواره مبرد در زیر

سطح روغن در کارتر جمع می شود روغن کمپرسور اسکرو

(شکل 1). وجود مایع مبرد در کارتر کمپرسور صدمات جبــران ناپذیری به قطعات مکانیکی آن وارد کرده

و در نهایت باعث از کار افتادن

کمپرسور خواهد شد.

اگر در موقــع راه اندازی کمپــرسور در سایت گلاس روغن کف زده دیــده شود، حــاکی از وجود مایع

مبرد در کارتر روغن است روغن کمپرسور اسکرو

و اگر این وضع بیش از 5 تا 10 دقیقه ادامه داشته باشد باید کمپرسور را خاموش کنید. برای رفع این مشکل

، هیتر کارتر کمپرسور را روشن کـرده تا مایع مبرد درون کارتر بخــار شود. در شکل 2 حالت کف زدگــی

در موقع راه اندازی کمپرسور کریر را مشاهده می کنید. در کمپرسورهای تبرید از ظرفیت 5 اسب

به بالا هیترکارتر در فضای کارتر روغن تعبیه و نصب می گردد

که در موقع توقف کمپرسور در مدار قرار گرفته و با گرم کردن روغن باعث تبخیر مایع مبرد

تشخیص تعویض روغن کمپرسور

و از خطرات احتمالی وجود مایع در روغن کمپرسور جلوگیری به عمل مـی آورد.

در شکل 3 مـوقعیت نصب هیتـــرکارتر کمپرسور کــریر

مشکلات ناشی از وجود مایع مبرد (فریون) در روغن کمپرسور

یکی از خصوصیات روغنهای کمپرسورهای تبــرید، تمایل به جذب بخار مبرد

قابل امتزاج با روغن می باشد

که این خصوصیت در مورد فرئون 22 به نحوی است که همواره مقداری مبرد

مایع در روغن حل می شود

. قابلیت حل شدن مبرد در روغن این امکان را فراهم می کند که روغن

همواره با مبرد در مدار تبرید

فروش انواع روغن کمپرسور و تعویض

حرکت کرده و با سهولت به کارتر کمپرسور برگشت داده شود.

از آنجا که مایع مبرد خاصیت شویندگی روغن را نیز دارد، در صورتی کـه به پمپ روغن کمپرسور وارد شود،

باعث می شود که روغن از گذرگاههای تعبیه شده روی میل لنگ و یاتاقانهای ثابت و متحرک زدوده شود

و تداوم این جریان باعث بروز اختلال در فرآیند روانسازی میل لنــگ و قطعات متحرک کمپرسور خواهد شد.

در مدار تبرید دستگاه های خنک کننده مانند چیلر و پکیج یونیت، مبرد همواره تمایل به کشش روغن دارد.

این خصوصیت باعث می شود هنگامی که سیستم خاموش می شود، حتی با عدم وجود اختلاف فشار بین

اواپراتور دستگاه و کارتر کمپرسور، بخار مبرد به سمت کمپرسور جریان پیدا کرده و پس از ورود به محفظه

روغن کمپــرسور با کاهش دمای محیط، تقطیر شده و به صورت مایع در قسمت کف کارتر جمع شود.

از آنجا که دانسیته مایع مبرد (فرئــون) بیشتر از دانسیتــه روغن می بــاشد همواره مبرد در زیر سطح روغن

در کارتر جمع می شود (شکل 1). وجود مایع مبرد در کارتر کمپرسور صدمات جبــران ناپذیری به قطعات مکانیکی

آن وارد کرده و در نهایت باعث از کار افتادن کمپرسور خواهد شد.

اگر در موقــع راه اندازی کمپــرسور در سایت گلاس روغن کف زده دیــده شود، حــاکی از وجود مایع مبرد در کارتر روغن است

و اگر این وضع بیش از 5 تا 10 دقیقه ادامه داشته باشد باید کمپرسور را خاموش کنید. برای رفع این مشکل،

هیتر کارتر کمپرسور را روشن کـرده تا مایع مبرد درون کارتر بخــار شود. در شکل 2 حالت کف زدگــی در موقع راه اندازی کمپرسور

کریر را مشاهده می کنید. در کمپرسورهای تبرید از ظرفیت 5 اسب به بالا هیترکارتر در فضای کارتر روغن تعبیه و نصب می گردد

که در موقع توقف کمپرسور در مدار قرار گرفته و با گرم کردن روغن باعث تبخیر مایع مبرد موجود در روغن شده و از خطرات

احتمالی وجود مایع در روغن کمپرسور جلوگیری به عمل مـی آورد. در شکل 3 مـوقعیت نصب هیتـــرکارتر کمپرسور کــریر