نوشته‌ها

مافلر چيست

مافلر چيست

مافلر چيست 

مافلر چيست در اكثر کمپرسورهای رفت و برگشتی ، حرکت پیستون و خروج گاز دیسچارج کمپرسور باعث

ایجاد عامل صدا (و لرزش) میشه.

طراحی برخی از کمپرسورهای رفت و برگشتی بگونه ایی که این صدا در خروجی کمپرسور بیشتر از

حد معموله مثل کمپرسورهای سمی هرمتیک کریر و طراحی برخی از کمپرسورها بگونه ایی که صدا

در خروجی اونها کمتره مثل کمپرسورهای هرمتیک.

برای درک بهتر دلیل این صدا و گاها لرزش، دریاچه ایی رو تصور کنید که سنگی داخل آن میندازید ،

بعد از پرتاب سنگ   مافلر چيست

موجی روی سطح دریاچه ایجاد میشه ، حال اگه دوباره بلافاصله سنگی دیگه به داخل دریاچه پرتاب کنید

، این دوموج

ایجاد شده درصدد خنثی کردن هم برمیان ، این دلیل ایجاد صدا و لرزش در خروجی کمپرسوره.

در میان سایر کمپرسورها ، کمپرسورهای روتاری ، اسکرال ، اسکرو و گریز از مرکز به ترتیب در خروجی

جریانی پیوسته

تر نسبت به کمپرسورهای پیستونی (رفت و برگشتی) دارند و در نتیجه دارای صدا و لرزش کمتری هستند.

در یک کمپرسور رفت و برگشتی هرچه دور کمپرسور پایین بیاید ، اغلب میزان لرزش نمود بیشتری و هرچه دور کمپرسور بالا رود

، اغلب صدای خروجی گاز از دیسچارج نمود بیشتری پیدا میکند.  COOLservice

فروش انواع کمپرسور

برای به حداقل رساندن این صدا و لرزش از عضوی بنام “مافلر” استفاده میکنیم ، مافلر در واقع محفظه ایی است

که در اون تیغه هایی بصورتی قرارگرفتند که گاز خروجی از کمپرسور رو تا حد ممکن معطل کرده و بصورت یکنواخت کنند

و صدا و لرزش رو تاحد امکان از سیستم دور کنند. معمولا مافلر در خط دیسچارج بعد از شیر دیسچارج کمپرسور بصورت

افقی نصب میشود.

دقت کنید که در پایین تیغه ها حتما باید سوراخی تعبیه شده باشد که روغن بتواند براحتی از لای تیغه ها عبور کرده ،

به مسیر خود در طول لوله دیسچارج ادامه داده و به تله نیفتد.

در شکل زیر مسیر عبور گاز با رنگ قرمز و مسیر عبور روغن با رنگ سبز نشون داده شده است