نوشته‌ها

نصب تله روغن

نصب تله روغن

نصب تله روغن

 به طور کلی تله های روغن در هر سیستم تبریدی که احتمال برگشت روغن در آن کم بوده و یا

خروج روغن بیش از اندازه باشد

توصیه می گردد خصوصا تله های روغن برای سیستم های تبرید محتوی مبرد اختلاط ناپذیر با روغن هستند

( یا مبرد هاییکه اختلاط پذیر

در شرایط دمایی اواپراتور نیستند ) به کار برده می شوند تا نه تنها مشکل برگشت روغن از اواپراتور به کارتر حل شود

، مانع کاهش قابل

ملاحظه ظرفیت اواپراتور و کارایی سیستم که از بابت حضور حتی یک مقدار کم روغن در اواپراتور روی می دهد را حل نمایند

نصب تله روغن

به علاوه چنین شرایطی برای سیستم های تبرید محتوی مبرد حل پذیر که دمای اواپراتور آنها به

کمتر ازC ˚ 18- برسد نیز شامل می شود

. تله های روغن برای سیستم های تبریدی که دارای اواپراتور پر هستند نیز توصیه می شود چونکه

مقدار برگشت

روغن از این اواپراتورها به دلیل سرعت کم مبرد ناکافی است. هر چند تله های روغن در گرفتن

روغن از بخار مبرد بسیار موثر هستند

اما تاثیر آنها 100% نمی باشد  بنابراین با وجود تله روغن تمهیدات دیگری برای برگرداندن روغنی که

همیشه از تله های روغن عبور کرده

و به سایر قسمت های سیستم راه می یابد فراهم شود .

وقتی که کمپرسور کار می کند دمای تله روغن نسبتا بالا است و امکان تقطیر بخار مبرد در تله

روغن نسبتا بعید است

به ویژه اگر تله روغن به طور معقولی در نزدیک کمپرسور نصب شده باشد. ولی پس از خاموش شدن کمپرسور ،

لوله کشی و نصب تله های روغن برای کولر گازی 

تله روغن شروع به خنک شدن کرده تا به دمای تقطیر می رسد. در این شرایط احتمالا مقداری از بخار مبرد

پر فشار در داخل تله روغن تقطیر شود.

این کار سطح مایع ( مخلوط روغن و مایع مبرد ) در تله روغن را بالا برده سبب بالا آمدن شناور می شود.

با بالا آمدن شناور مسیر تله روغن به کارتر باز شده و قسمتی از مخلوط مایع مبرد و روغن

به کارتر کمپرسور وارد می شود.

وقتی که تله روغن در محلی خنک تر از کندانسر نصب شده باشد تقطیر بخار مبرد  در تله روغن بیشتر اتفاق می افتد

چرا که مایع در کندانسر تبخیر شده و در تله روغن تقطیر خواهد یافت. هنگامی که  سیستم برودتی خاموش می شود،

برای این که تقطیر بخار مبرد در جداکننده روغن را به حداقل برسانیم حتی الامکان تله روغن را در گرم ترین محل

نزدیک کمپرسور نصب می کنیم. در ضمن جهت جلو گیری از سرد شدن تله روغن ، که بعد از خاموشی کمپرسور اتفاق می افتد

باید تله روغن به خوبی عایق کاری کنیم.