نوشته‌ها

نصب لباسشویی ال جی

نصب لیاسشوی ال جی

نصب لباسشویی ال جی

تست اولیه دستگاه لباسشویی

بعداز نصب ورودی اب خروجی ان دوشاخه را به برق زده و دستگاه  ار تست می کنید

آب گیریدر مرحله 1 دستگاه با ورود اب به محظه جا پودری

آب گیری در مرحله دوم شستشو با ورود اب به محفظه جا پودری

صبر می کنم تا زمانی که ابگیری کامل شد و دستگاه شروع به چنگ زدن می نماید

در نوع تایمرمکانیکال تایمر را جلو برده تا دستگاه روی المنت برود ودر نوع الکترونیک بسته به نوع دستگاه وشکل برنامه گرفتن ان اقدام به برنامه دادن می کنیم

در این مرحله ساعت تایمر به کار افتاده وتا زمانی که ترموستات مربوطه فرمان ندهد ساعت کار نخواهد کرد

( توجه نمایید که در این مورد در چند نوع لباسشویی وجود دارد وبعضی دیگر از لباسشویی ها به شکل دیگری کار می کنند یعنی ساعتی در حال کار می باشد و موتور نیر در چپ و راست میزند ولی جلو نخواهد رفت تا قفل کن های تایمر آزاد کند  نصب لباسشویی ال جی

در مرحله بعد با جلو بردن تایمر تخلیه دستگاه تست می شود

در مرحله بعد قسمت های  ابکشی که می تواند سه تا چهار مرحله باشد

در انتهای کار خشک کن دستگاه در این مرحله دست به تایمر نزنید تا تایمر خود به خود خاموش گردد که مشخص شود تایمر درست کار کند یا خیر که این کار با لغت(spn) مشخص می گردد

شناخت قطعات و چگونگی عملکرد آنها در ماشین لباسشویی

شیلنگ ورودی اب

این نوع شیلنگ فشار قوی و متخصص می باشد این نوع شیلنگ در حداکثر حرارت 60 درجه سانتی گراد و فشار 60 بار میتواند به طور عادی کار کند تادر شب ها که فشار اب در لوله کشی بالا می رود نترکد لذا به این امر مهم و استفاده از نوع شیلنگ مرغوب بایدتوجه نمود

شیر برقی

شیر برقی به عنوان یکی از اجزاء مهم الکتریکی لباسشویی می باشد که  قطع و وصل آب بوسیله جریان الکتریکی باشد

نصب لباسشویی ال جی

نصب لباسشویی ال جی

نصب لباسشویی ال جی

تست اولیه دستگاه لباسشویی

بعداز نصب ورودی اب خروجی ان دوشاخه را به برق زده و دستگاه  ار تست می کنید

آب گیریدر مرحله 1 دستگاه با ورود اب به محظه جا پودری

آب گیری در مرحله دوم شستشو با ورود اب به محفظه جا پودری

صبر می کنم تا زمانی که ابگیری کامل شد و دستگاه شروع به چنگ زدن می نماید

در نوع تایمرمکانیکال تایمر را جلو برده تا دستگاه روی المنت برود ودر نوع الکترونیک بسته

به نوع دستگاه وشکل برنامه گرفتن ان اقدام به برنامه دادن می کنیم

در این مرحله ساعت تایمر به کار افتاده وتا زمانی که ترموستات مربوطه فرمان ندهد ساعت کار

نخواهد کرد ( توجه نمایید که در این مورد در چند نوع لباسشویی وجود دارد وبعضی دیگر از لباسشویی ها به شکل دیگری کار می کنند یعنی ساعتی در حال کار می باشد و موتور نیر در چپ و راست میزند ولی جلو نخواهد رفت تا قفل کن های تایمر آزاد کند نصب لباسشویی ال جی

در مرحله بعد با جلو بردن تایمر تخلیه دستگاه تست می شود

در مرحله بعد قسمت های  ابکشی که می تواند سه تا چهار مرحله باشد

در انتهای کار خشک کن دستگاه در این مرحله دست به تایمر نزنید تا تایمر خود به خود خاموش گردد که مشخص شود تایمر درست کار کند یا خیر که این کار با لغت(spn) مشخص می گردد

شناخت قطعات و چگونگی عملکرد آنها در ماشین لباسشویی

شیلنگ ورودی اب

این نوع شیلنگ فشار قوی و متخصص می باشد این نوع شیلنگ در حداکثر حرارت 60 درجه سانتی گراد و فشار 60 بار میتواند به طور عادی کار کند تادر شب ها که فشار اب در لوله کشی بالا می رود نترکد لذا به این امر مهم و استفاده از نوع شیلنگ مرغوب بایدتوجه نمود

شیر برقی

شیر برقی به عنوان یکی از اجزاء مهم الکتریکی لباسشویی می باشد که  قطع و وصل آب بوسیله جریان الکتریکی باشد