نوشته‌ها

نصب لباسشویی بوش

نصب لباسشویی بوش

نصب لباسشویی بوش به شیر اب

نصب لباسشویی بوش شیلنگ اتصال به شیر آب ماشین لباسشویی در پشت ان قرار دارد.شیلنگ را به شیر

اب وصل و مهره آن را محکم کنید و اطمینان حاصل نمایید که به طور صحیح و محکم متصل شده است شیلنگ

باید بین دیوار و فضای پشت لباسشویی ازاد باشد  نصب لباسشویی بوش به طوری که تحت فشار قرارنگیرد

و با بیش از حد کشیده نشد باشد

لوله فاضلاب داخل دیوار باید در فاصله 50 تا 70 سانتی متر از کف تعبیه شده باشد. توجه کنید که شیلنگ

خروجی حدود 15 سانتی متر وارد لوله فاضلاب نشود

ماشین لباسشویی باید به پریزی وصل شود که دارای سیم ار ت باشداگر بخواهید

ماشین لباسشوی را در کابین نصب کنید

باید پریز برق نزدیک و دردسترس باشد

تعمیر لباسشوی بکو درمحل

در ماشین های لباسشویی که دارای اب ورودی سرد و گرم می باشند  به ترتیب با رنگ ابی و قرمز مشخص شده است

و یا روی ان ها به ترتیب کلمه های نوشته می شود

بنابراین لازم است قبل از راه اندازی ماشین با توجه به دفترچه راهنما ، کلیه بست ها را باز نموده

و با حرکت دادن COOLSERVICE

دیگه به طرف پایین و بالا و هم چنین حرکت ان به  طرف جلو وعقب از خلاص بودن ان مطمئن شویم سپس ابکش

را نیز با دست بچرخانیم تا از ازاد بودن پولی ها اطمینان حاصل نماییم جهت چرخش اکثر ولوم تایمرهای لباسشویی

، موافق حرکت عقربه های ساعت است  در بعضی از لباسشویی ها نصب لباسشویی بوش

به محض چرخش ولوم در جهت مخالف عقربه های ساعت ، ولوم از محور باز شده و می توان مجددا انرا به محور

بست متاسفانه در انواع دیگر با وارد امدن فشار به ولوم در جهت مخالف ، معمولا ولوم و گاها چرخ دنده های

تتایمر شدیدا اسیب می بیند

جهت حفاظت تایمر در برابر این اشتباه ، معمولا سازندگان تایمرهای با رسم یک فلش برروی ولوم شکل صحیح

چرخش تایمر را نشان می دهند که  توجه به آن الزامی است نصب لباسشویی بوش