نوشته‌ها

برج هاي خنك كن 

برج هاي خنك كن 

برج هاي خنك كن 

در اصل وسايل بازيابي آب مي باشند آب گرم خروجي از كندانسور به بالاي برج خنك كن پمپ مي شود و از آنجا به تشتك برج مي ريزد . هرچند برج ها مقداري انتقال حرارت محسوس از آب به هوا وجود دارد ولي تقريباً اثر خنك كنندگي تماماً از تبخير قسمتي از آب اسپري شونده در برج حاصل مي گردد و حرارت لازم براي تبخير قسمت تبخير شونده آب از جرم آب باقيمانده در برج تامين مي شود و درجه حرارت جرم آب باقيمانده كاهش مي يابد . بخار حاصل از فرآيند تبخير در برج ‚ به وسيلهٴ جريان هوايي كه توسط يك دمنده ايجاد مي شود از برج خارج مي گردد . با توجه به اينكه دما و رطوبت هواي عبوري از برج افزايش مي يابد بديهي است ميزان تاثير برج خنك كن تا حد زيادي به درجه حرارت مرطوب هواي ورودي بستگي دارد و با كاهش آن افزايش مي يابد . عوامل ديگري كه عملكرد برج هاي خنك كن را تحت تاثير قرار ميدهند عبارت اند از :  برج هاي خنك كن

1)سطح و زمان تماس آب و هوا

2)سرعت هواي عبوري از برج

3)جهت جريان هوا نسبت به سطح تماس آب

سطح تمامي آب با هوا شامل :

1)            سطح آب در تشتك برج

2)            كليه سطوح خيس شده در برج

3)            سطح كل قطرات آب پاشيده شده در برج مي باشد

كندانسور هاي تبخيري 

يك كندانسور تبخيري در اصل  وسيله اي براي صرفه جويي در مصرف آب است و در واقع تركيبي از كندانسور آبي و برج خنك كن مي باشد كه به صورت يك دستگاه ساخته شده است. در كندانسورهاي تبخيري هم از آب و هم از هوا استفاده مي شود و آب از تشتك پائيني كندانسور به نازل هاي آن پمپ شده و بعد از پاشيده شدن به روي كويل كندانسور به تشتك مي ريزد و هوا نيز به وسيله دمنده اي كه در بالاي كندانسور قرارگرفته از پائين كندانسور مكيده شده و از بالاي آن خارج ميشود.دربعضي از كندانسورها پمپ و دمنده به وسيله يك موتور مشترك به حركت در مي آيند در حالي كه در بعضي ديگر هر يك موتور جداگانه دارند . قطره گير هاي واقع در بالاي نازل ها از ورود قطرات آب به دمنده جلوگيري مي كنند