نوشته‌ها

تفاوت کمپرسور با مبرد 12 با کمپرسور با مبرد 22

تفاوت کمپرسور با مبرد 12 با کمپرسور با مبرد 22تفاوت کمپرسور با مبرد 12 با کمپرسور با مبرد 22

 تفاوت کمپرسور با مبرد 12 با کمپرسور کار با مبرد 22

 تفاوت کمپرسور با مبرد 12 با کمپرسور با مبرد 22 اگر سيم پيچ هر دو کمپرسور را يکسان درنظر بگيريم :

مبرد 12 داراي فشار ديسچارج پايين تري است درنتيجه کمپرسور ساخته شده براي مبرد 12 داراي قطر سيلندر

بزرگتري و در نتيجه جابجايي گاز بيشتري نسبت به کمپرسور ساخته شده براي مبرد 22 است

اگر بخواهيم قطر سيلندر و کورس پيستون دو کمپرسور را يکسان درنظر بگيريم : همانطور که گفتيم چون

فشار ديسچارج مبرد 12 پايين تر ميباشد، کمپرسور به سيم پيچ ضعيف تري نسبت به شرايط استفاده با مبرد 22 نياز دارد

براي نمونه ميتوانيد به کاتالوگ کمپرسورهايي همانند دي.وي.ام و بيتزر مراجعه کنيد. مشاهده ميکنيد

کمپرسوري که براي شرايط زيرصفر با مبرد 22 پيشنهاد شده براي شرايط بالاي صفر با مبرد 12 نيز پيشنهاد گرديده است

سوال : دو کمپرسور يکسان ، يکي براي شرايط زيرصفر و ديگري براي شرايط بالاي صفر توسط کمپاني

سازنده معرفي ميگردد. تفاوت در چيست ؟

 

در شرايط زيرصفر بدليل بارگيري کمتر سيلندر هنگام مکش ، هنگام تراکم کمپرسور

فشار کمتري را تحمل ميکند بدين منظور سيم پيچ کمپرسور زيرصفري ضعيفتر ميباشد.

همچنين در قطر سوپاپ اين دو کمپرسور هم تفاوتي وجود دارد بدين صورت که کمپرسور

زيرصفري داراي سوپاپ ساکشن گشادتر و سوپاپ ديسچارج تنگ تري است

فروش کمپرسور و شارژ گاز انواع مبردها

سوال : اگر کمپرسور ساخته شده براي شرايط زيرصفر در شرايط بالاي صفر استفاده شود چه اتفاقي مي افتد ؟

چون سيم پيچ اين کمپرسور نسبت به کمپرسور بالاي صفري ضعيفتر ميباشد ، پس از مدتي کار کمپرسور ميسوزد

سوال : اگر کمپرسور ساخته شده براي شرايط بالاي صفر در شرايط زيرصفر استفاده شود چه اتفاقي مي افتد ؟

چون سيم پيچ اين کمپرسور نسبت به کمپرسور بالاي صفري قويتر مي باشد، سيم پيچ و کمپرسور بيش از حد گرم شده و اگر تمهيداتي اصافه جهت خنک کردن کمپرسور انديشيده نشود، کمپرسور ميسوزد