نوشته‌ها

یخچال اتومات نمی کند

یخچال اتومات نمی کند

یخچال اتومات نمی کند

یخچال اتومات نمی کند  سرما کافی است لامپ روشنایی روشن نمی شود . یخچال اتومات نمی کند

علت عیب :

لامپ سوخته است – کنتاکتهای اتصال سر پیچ به لامپ خوب اتصال نمی کنند – شستی معکوس لامپ معیوب است سیم کشی روشنایی اشتباه می باشد .

رفع عیب :

لامپ را تست کنید اگر خراب است عوض نمایید چنانچه سالم است کنتاکتهای اتصال سر پیچ و نحوه اتصال آنها را بازید کنید اگر کنتاکتها بخوبی به لامپ اتصال نمی یابند کنتاکتها را به درستی به لامپ اتصال کنید اگر عیب از این قسمتها نباشد شستی معکوس لامپ را پس از در آوردن دو شاخه یخچال از برق تست کنید .

عیب ۸:

بدنه یخچال برق دارد .  COOLservice

علت عیب :

 تعمیر یخچال در منزل 

موتور معیوب می باشد ناحیه ای از سیم های رابط لخت شده و بدنه اتصال یافته است کنتاکتهای اتصال یا سر سیم های ترموستات شستی معکوس رله استارت یا اورلود به بدنه اتصال یافته اند .

رفع عیب :

رله استارت و اورلود را از موتور جدا کرده و یخچال را به برق وصل کنید آنگاه با ولت متر یا فازمتر یا هر وسیله مناسب دیگر وجود برق در بدنه یخچال را تست کنید اگر در بدنه یخچال برق نباشد عیب از موتور است ولی اگر در هنگام راه اندازی موتور در بدنه برق نباشد احتمالاً پایه های اتصال سر سیم های ترموستات – اورلود – شستی معکوس به بدنه اتصال یافته یا ناحیه ای از سیمهای رابط لخت شده و به بدنه اتصال یافته آن را بدقت بازدید نموده و عیب را شناسایی و برطرف کنید .

عیب ۹:

مدت کار موتور یخچال کم – سرما نیز کم است .

علت عیب :

درجه ترموستات روی شماره مناسب نمی باشد . ترموستات تنظیم نیست .